Recent Transactions

C
Evgeny Kuznetsov
Evgeny
Kuznetsov
2-year, $6M contract
10 hours ago
3-year, $6.9M contract
14 hours ago
1-year contract
19 hours ago
1-year, 2-way contract
1 day ago
1-year, $4.1M contract extension
1 day ago
6-year contract
Jul 04
1-year, 2-way contract
Jul 04
1-year contract
Jul 03
1-year contract
Jul 03
Loading...